Waluta Kupno Sprzedaż
 
USD   3.9131
3.9371
 
 
EUR   4.2829
4.3069
 
 
GBP   5.0934
5.1184
 
 
CHF   4.4272
4.4522
 
 
CAD   2.8538
2.8798
 
 
SEK   0.3696
0.3742
 
 
NOK   0.3633
0.3683
 
 
DKK   0.5730
0.5780
 
 
CZK   0.1674
0.1724
 
 
JPY
2.5000
2.5200
 
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-17 20:33:51

REGULAMIN SERWISU KantorOcean.pl


§1 Definicje

W Regulaminie zastosowano następujące definicje:

 1. Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Użytkownikiem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Użytkownika, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
  1. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
   • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
   • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), lub
   • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  2. w przypadku trustu:
   • założyciela,
   • powiernika,
   • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
   • beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
   • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
   • inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
  3. przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
 2. Dostawca Usług Płatniczych – podmiot posiadający uprawnienie do świadczenia usług płatniczych i współpracujący z Operatorem na podstawie stosownej umowy – wskazany każdorazowo w regulaminie przekazu pieniężnego dostępnym w Serwisie.
 3. Godziny Pracy - czas dostępności usług świadczonych przez Operatora poprzez Serwis. Godziny Pracy publikowane są na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 4. Konto Użytkownika - konto założone w Serwisie dla Użytkownika po pozytywny przeprowadzeniu procesu Rejestracji. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest poprzez Panel Transakcyjny, wyłącznie na podstawie ustalonego przez Użytkownika loginu, hasła i wybranych cyfr jego numeru telefonu komórkowego.
 5. Obsługiwane Waluty - waluty, których kupno lub sprzedaż umożliwia Serwis. Lista Obsługiwanych Walut jest dostępna na Stronie internetowej w zakładce „Notowania” oraz w Serwisie.
 6. Operator - Super Grupa PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694486, NIP: 9571075102, REGON: 22216567, kapitał zakładowy 550.000 zł.
 7. Operator pomocniczy - podmiot współpracujący z Operatorem w świadczeniu usług na rzecz Użytkowników. Dane Operatora pomocniczego stanowią Załącznik nr 4 do Regulaminu. Ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się do Operatora, należy stosować je odpowiednio do Operatora pomocniczego.
 8. Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca znaczącą funkcję publiczną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy AML, członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 Ustawy AML, lub osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 12 Ustawy AML, która pełniła taką funkcję, była członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Pełna treść definicji ustawowych stanowi załącznik do Regulaminu.
 9. Panel Transakcyjny - interfejs graficzny, który umożliwia zalogowanemu Użytkownikowi zarządzanie Kontem Użytkownika w Serwisie oraz składanie zleceń wymiany walut.
 10. Powiadomienia - komunikaty przesyłane przez Operatora do Użytkownika z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz usługi SMS.
 11. Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.
 12. Przewodnik Serwisu - instruktaż zawierania i obsługi transakcji w Panelu Transakcyjnym Serwisu, dostępny dla Użytkownika w postaci elektronicznej na Stronie internetowej.
 13. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu KantorOcean.pl
 14. Regulamin przekazu pieniężnego - odrębny regulamin określający warunki świadczenia przez Dostawcę Usług Płatniczych usługi przekazu pieniężnego na rzecz Użytkownika.
 15. Rejestracja - proces prowadzący do założenia Konta Użytkownika w Serwisie. Zakończenie procesu Rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól oraz wypełnieniu przez Operatora obowiązków wynikających z Ustawy AML (w szczególności w zakresie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego).
 16. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 17. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 18. Serwis (Serwis KantorOcean.pl) - serwis internetowy dostępny na Stronie Internetowej, którego administratorem jest Operator. Za pośrednictwem Serwisu Operator świadczy dla Użytkownika usługi określone w Regulaminie.
 19. Strona internetowa - strona internetowa dostępna pod adresem https://kantorocean.pl.
 20. Tabela Opłat - dokument określający opłaty należne Operatorowi od Użytkownika za świadczone usługi, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 21. Ustawa AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 23. Ustawa o usługach elektronicznych - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna. (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
 24. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dla której w wyniku zakończenia procesu Rejestracji zostało założone Konto Użytkownika.

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną - postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o usługach elektronicznych, Operator ustanawia Regulamin.
 2. Użytkownik ma dostęp do Regulaminu w każdym czasie. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi w procesie Rejestracji (przed zawarciem umowy). Regulamin jest dodatkowo dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. Operator nieodpłatnie udostępnia Regulamin na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Operator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę bezgotówkowej wymiany walut (tj. świadczy usługę wymiany walut na odległość, z wykorzystaniem Internetu do zawierania umów, zaś przelewów bankowych do przyjmowania od Użytkowników i dostarczania Użytkownikom środków pieniężnych) oraz inne usługi dostępne w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie. Ze względu na przyjęte w ramach Serwisu rozwiązania operacyjne, usługa wymiany walut w odniesieniu do określonych operacji może być świadczona przy udziale Operatora pomocniczego. Operator ponosi pełną odpowiedzialność wobec Użytkowników korzystających z Serwisu za działania lub zaniechania Operatora pomocniczego w zakresie świadczenia usługi wymiany walut.
 5. Operator zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną po poprawnym zakończeniu Rejestracji. Rejestracja może być zakończona jedynie po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§3 Usługi świadczone w Serwisie

 1. Operator prowadzi Serwis i świadczy usługi dostępne w Serwisie z zachowaniem najwyższych standardów handlowych i bezpieczeństwa.
 2. Operator za pomocą Serwisu świadczy usługę wymiany Obsługiwanych Walut. Wymiana walut odbywa się za pomocą rachunków bankowych prowadzonych przez banki krajowe w odpowiednich walutach, należących do Użytkowników i Operatora. Wszelkie dyspozycje dotyczące wymiany walut Użytkownik składa drogą elektroniczną za pomocą Panelu Transakcyjnego.
 3. Usługa wymiany walut świadczona przez Operatora za pośrednictwem Serwisu jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników w Godzinach Pracy. Zmiana Godzin Pracy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Na podstawie Regulaminu Użytkownik może dokonać wymiany waluty wyłącznie za pośrednictwem prowadzonych na jego rzecz przez podmiot trzeci inny niż Operator rachunków bankowych. Świadczenie przez Dostawcę Usług Płatniczych usługi przekazu pieniężnego środków do osoby trzeciej na rzecz Użytkownika wymaga uprzedniego zawarcia przez Użytkownika odrębnej umowy z Dostawcą Usług Płatniczych na podstawie Regulaminu przekazu pieniężnego.

§4 Rejestracja Użytkownika

 1. W celu zakończenia procesu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez Użytkownika. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 2. Zakres danych oraz poszczególne kroki niezbędne do ukończenia procesu Rejestracji wskazane są w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie.
 3. Podanie prawidłowych i prawdziwych danych lub informacji identyfikujących Użytkownika oraz numerów i walut rachunków bankowych Użytkownika są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji wymiany walut.
 4. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji otrzymane środki pieniężne będą zwracane przez Operatora na rzecz nadawcy. W takich okolicznościach zwrócona kwota zostanie pomniejszona przez Operatora o wysokość opłaty manipulacyjnej wynikającej z Tabeli Opłat oraz ewentualne dodatkowe koszty bankowy wynikające z wykonanej operacji. Koszty bankowe zależne są od taryfy opłat i prowizji odpowiedniego banku.
 5. Operator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy AML i zobowiązany jest do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W procesie Rejestracji oraz w czasie trwania stosunków gospodarczych lub w przypadku wykonywania transakcji okazjonalnej Operator stosuje wobec Użytkownika środki bezpieczeństwa finansowego określone w Ustawie AML, w szczególności identyfikuje i weryfikuje tożsamość Beneficjenta rzeczywistego oraz ustala czy Użytkownik lub Beneficjent rzeczywisty jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 6. Przed realizacją danej transakcji Operator jest uprawniony do żądania od Użytkownika przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji wynikających z Ustawy AML.
 7. W przypadku gdy Operator nie będzie mógł zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy AML:
  1. nie nawiąże stosunków gospodarczych;
  2. nie przeprowadzi transakcji okazjonalnej;
  3. nie przeprowadzi transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;
  4. rozwiąże w trybie natychmiastowym umowę z Użytkownikiem.
 8. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 9. Oświadczenie może zostać złożone:
  1. listownie na adres siedziby Operatora: Super Grupa PL Sp. z o.o., ul. Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 Gdańsk;
  2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres email Operatora: operacje@super-grupa.pl ,
  3. za pomocą funkcjonalności Serwisu (jeśli jest dostępna).
 10. W przypadku rozpoczęcia, za zgodą Użytkownika będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie, Operator może żądać zapłaty za usługi rzeczywiście wykonane.
 11. Wzór formularza odstąpienia przez Użytkownika będącego konsumentem od umowy o świadczenie usług elektronicznych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§5 Przekazanie środków pieniężnych w celu realizacji transakcji wymiany walut

 1. W celu przeprowadzenia transakcji wymiany walut (tj. zakupu lub sprzedaży), Użytkownik przekazuje środki pieniężne, które chce wymienić, na odpowiedni rachunek bankowy Operatora. Przekazanie środków pieniężnych przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje z chwilą uznania wskazanego przez Operatora numeru rachunku bankowego.
 2. Użytkownik przekazuje środki pieniężne wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Serwisie, stosownie do rodzaju i waluty transakcji.
 3. Operator wskazuje Użytkownikowi w Serwisie tytuł przelewu środków pieniężnych, który powinien zostać podany przez Użytkownika przy zlecania przelewu.
 4. Wskazanie rachunku bankowego Operatora do wpłaty dla Użytkownika odbywa się z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i czasu wykonania operacji.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wpłatę środków pieniężnych na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy oraz wskazanie poprawnego tytułu przelewu.
 6. Szczegółowa instrukcja dotycząca zawierania transakcji znajduje się w Przewodniku Serwisu.

§6 Wymiana walut

 1. Aktualne kursy Obsługiwanych Walut, po których Użytkownik może w danym momencie dokonać transakcji wymiany waluty z Operatorem, dostępne są w Panelu Transakcyjnym w zakładce „wymiana walut”.
 2. Wymiana walut w Serwisie jest możliwa po prawidłowym zdefiniowaniu w Panelu Transakcyjnym minimum dwóch rachunków bankowych należących do Użytkownika.
 3. Przynajmniej jeden rachunek bankowy Użytkownika musi być prowadzony w złotych polskich (PLN), a pozostałe rachunki muszą być prowadzone w walutach wskazanych na liście Obsługiwanych Walut.
 4. Rachunki bankowe Użytkownika muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Środki pieniężne po ich wymianie przekazywane są wyłącznie na rachunki bankowe zdefiniowane uprzednio w Panelu Transakcyjnym przez Użytkownika. Czas realizacji uzależniony jest od bankowych sesji rozrachunkowych i wynosi maksymalnie do dwóch kolejnych dni roboczych. Przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony dla osoby trzeciej możliwe jest wyłącznie w przypadku skorzystania przez Użytkownika z odrębnej usługi przekazu pieniężnego, świadczonej przez Dostawcę Usług Płatniczych zgodnie z Regulaminem przekazu pieniężnego.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia minimalnych kwot uprawniających do zawarcia transakcji wymiany walut. Zmiana minimalnej wartości transakcji w poszczególnych walutach nie stanowi zmiany Regulaminu. O wprowadzeniu minimalnej kwoty uprawniającej do zawarcia transakcji wymiany walut Użytkownik informowany jest za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 7. Operator przyjmuje do realizacji transakcję wymiany walut zleconą przez Użytkownika po określeniu w formularzu „wymiany walut” w Panelu Transakcyjnym wszystkich parametrów transakcji, tj.:
  1. kierunku transakcji (kupno albo sprzedaż),
  2. pary walut,
  3. numeru rachunku bankowego do przekazania środków po dokonanej wymianie waluty,
  4. wymienianej kwoty
  oraz akceptacji ww. parametrów przez Użytkownika poprzez wybór opcji „wykonaj”.
 8. Wymiana walut w ramach danej transakcji jest rozliczana w oparciu o kurs wymiany publikowany przez Operatora w formularzu „wymiany walut” w Panelu Transakcyjnym w chwili akceptacji transakcji przez Użytkownika.

§7 Przekazanie środków pieniężnych po dokonanej wymianie waluty

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu wskazuje rachunek bankowy właściwy do przekazania środków pieniężnych po dokonanej wymianie waluty .
 2. Realizacja przez Operatora dyspozycji Użytkownika możliwa wyłącznie w Godzinach Pracy.
 3. Użytkownik może wypłacić środki pieniężne bez przeprowadzenia transakcji wymiany walut, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 4. Użytkownik, który wpłacił środki pieniężne i ich nie wymienił, może powrotnie wypłacić środki wyłącznie na rachunek bankowy, z którego środki zostały wpłacone.
 5. Wypłata środków, które nie były wymienione w Serwisie, na rachunek bankowy inny niż ten, z którego zostały wpłacone, jest niemożliwa i będzie przez Operatora blokowana. Trzykrotne powtórzenie takiego zlecenia będzie skutkowało naliczeniem przez Operatora opłaty w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.
 6. Jeśli z tytułu przekazania środków na rachunek bankowy Użytkownika Operator ponosi koszty bankowe, kosztem jest obciążany Użytkownik. O całkowitej wysokości kosztu transakcji Użytkownik jest każdorazowo informowany w odpowiedniej zakładce Panelu Transakcyjnego przed złożeniem zlecenia transakcji.
 7. Operator wprowadza minimalne kwoty wypłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Użytkownika w wysokości:
  1. 50 PLN,
  2. 5 EUR,
  3. 5 CHF,
  4. 5 USD,
  5. 5 GBP.
  Wypłaty kwot niższych niż wskazane w lit. a-e powyżej, obciążane są dodatkowym kosztem (ponad koszt określony w ust. 8 powyżej) określonym w Tabeli Opłat. Zmiana minimalnej wartości wypłaty środków pieniężnej wolnej od dodatkowego kosztu nie stanowi zmiany Regulaminu.

§8 Powiadomienia w Serwisie

 1. W celu sprawnej i bezpiecznej wymiany walut, Operator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego komunikaty email lub SMS (Powiadomienia).
 2. Powiadomienia w formie wiadomości e-mail, dotyczące przebiegu transakcji lub zawierające jednorazowy kod służący do uwierzytelnienia danej operacji w Serwisie, są wysyłane do Użytkownika w następujących okolicznościach:
  1. po zakończeniu Rejestracji,
  2. po zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych tytułem rozliczenia transakcji (niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Operatora),
  3. po wykonaniu przez Operatora przelewu wymienionych środków (niezwłocznie po obciążeniu rachunku bankowego Operatora).
 3. Powiadomienia w formie wiadomości e-mail lub SMS Operator przesyła do Użytkownika w następujących okolicznościach:
  1. podczas definiowania rachunków bankowych w Panelu Transakcyjnym,
  2. podczas zmiany hasła w Panelu Transakcyjnym lub w formularzu resetowania Hasła,
  3. podczas zmiany danych Użytkownika w Panelu Transakcyjnym.

§9 Bezpieczeństwo świadczonych usług

 1. Operator nie wysyła hasła dostępu do Serwisu poprzez SMS lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Operator w jakikolwiek sposób nie będzie prosił Użytkownika o podanie jakichkolwiek danych dostępowych do Serwisu, w szczególności hasła.
 3. Cała komunikacja odbywająca się pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem jest odpowiednio zabezpieczona i szyfrowana.
 4. W celu uwierzytelnienia niektórych operacji w Serwisie, Operator stosuje kod jednorazowy przesyłany Użytkownikowi za pomocą Powiadomienia oraz hasło dostępowe.
 5. Użytkownik nie może udostępniać loginu i haseł do Serwisu osobom trzecim. W przypadku ujawnienia loginu lub hasła osobie trzeciej Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę nieuprawnioną danymi dostępowymi do Serwisu, jeżeli Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich ujawnienie.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora wiąże się z wystąpieniem zagrożeń, które są szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu.
 8. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (tzw. cookies), zawarte są w Polityce prywatności Operatora (dostępnej na Stronie internetowej).

§10 Czas rozliczenia transakcji wymiany walut

 1. Czas realizacji transakcji wymiany walut jest liczony od momentu uznania rachunku bankowego Operatora przelewem środków pieniężnych od Użytkownika. W przypadku zaksięgowania środków pieniężnych poza Godzinami Pracy, za moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora uznaje się początek Godzin Pracy w najbliższym dniu roboczym.
 2. Czas realizacji transakcji zależy od banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy, który będzie uznany przez Operatora po zawarciu transakcji wymiany walut. Szacunkowy czas realizacji transakcji (zależny od rodzaju transakcji i udziału w transakcji poszczególnych banków) jest podawany na Stronie internetowej.
 3. Operator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności z powodu opóźnień w realizacji przelewów bankowych, awarii łączy telekomunikacyjnych lub powodów leżących po stronie Użytkownika.
 4. Operator dąży do rozliczenia transakcji oraz przekazania środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy w jak najkrótszym czasie.

§11 Dowody księgowe

 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu danej transakcji wymiany walut Operator wystawia Użytkownikowi w postaci elektronicznej, z możliwością pobrania, dowód kupna lub sprzedaży waluty w formie rachunku bądź faktury. Faktury będą wystawiane przez Operatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych.
 2. Dowód wymiany walut i innych kosztów transakcji (np. kosztów bankowych) jest dostępny w Panelu Transakcyjnym.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wystawianie dowodów księgowych w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany złożyć na piśmie pod rygorem nieważności stosowne oświadczenie i przesłać je na adres siedziby Operatora. Za wystawienie i przesłanie każdego dowodu księgowego w postaci papierowej Użytkownik ponosi koszty doręczenia korespondencji w zryczałtowanej wysokości wynikającej z Tabeli Opłat. Opłata będzie rozliczana przy odbiorze w formie przesyłki za pobraniem.

§12 Dane Użytkownika

 1. Z wykorzystaniem Panelu Transakcyjnego, Użytkownik ma możliwość weryfikacji i modyfikacji danych podanych podczas Rejestracji.
 2. Użytkownik może zmienić dane adresowe i numer telefonu za pośrednictwem Panelu Transakcyjnego.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dokumentów i informacji przekazywanych Operatorowi w procesie rejestracji oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wystąpienia zmiany. Aktualizacja danych jest możliwa poprzez Serwis.
 4. Użytkownik może zmienić swoje dane identyfikacyjne w Koncie Użytkownika poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem w Godzinach Pracy.

§13 Opłaty

 1. Za świadczone na podstawie Regulaminu usługi Operator pobiera od Użytkownika opłaty określone w Tabeli Opłat. Operator nie pobiera opłat jednorazowych lub abonamentowych za założenie i korzystanie z Konta Użytkownika.
 2. Operator pobiera od Użytkownika opłaty w przypadku wystąpienia kosztów bankowych za uznanie lub obciążenie rachunku bankowego Operatora. Użytkownik każdorazowo przy wykonywaniu operacji wpłaty lub wypłaty środków jest informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora.
 3. Użytkownik wykonuje przelew walutowy ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Operatora z opcją SHA, tj. z podziałem kosztów przelewu, czyli Użytkownik ponosi koszt banku zleceniodawcy a Operator ponosi koszt banku odbiorcy.
 4. Operator wykonuje przelew walutowy na rachunek Użytkownika z opcją SHA. Kosztami przelewu walutowego po stronie Operatora jest obciążany Użytkownik. Wysokość tego kosztu jest wskazywana każdorazowo podczas operacji wymiany walut i akceptowana przez Użytkownika.
 5. W przypadku wystąpienia opłaty bankowej za otrzymanie przez Operatora przelewu bez zachowania przez Użytkownika postanowień wynikających z ust. 3 powyżej lub w § 15 ust. 4 Regulaminu, koszty takiej operacji w całości pokryje Użytkownik. Jeśli wysokość wpłaconych przez Użytkownika środków pieniężnych nie będzie wystarczająca do pokrycia tych kosztów, Operator zwróci się do Użytkownika o zwrot poniesionych kosztów, a Użytkownik w ciągu 3 (trzech dni) roboczych zwróci środki w odpowiedniej wysokości Operatorowi.

§14 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:
  1. komputer oraz karta sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
  2. Smartphone lub tablet z systemem operacyjnym iOS lub Android,
  3. system operacyjny Windows 10, Windows 7, XP, Vista, Mac OS czy Linux posiadający środowisko graficzne,
  4. przeglądarka internetowa obsługująca szyfrowane połączenia SSL, skrypty Java i pliki cookies,
  5. połączenie z siecią Internet,
  6. aktywny numer telefonu przystosowany do odbioru wiadomości tekstowych SMS,
  7. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.
 3. W celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego dostępu i korzystania z Serwisu Operator zastrzega sobie możliwość wykonywania przeglądów technicznych Serwisu, z którymi mogą wiązać się okresowe przerwy w działaniu Serwisu. O przerwach technicznych Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

§15 Ograniczenia w transakcjach wymiany walut wynikające z przepisów prawa

 1. Operator zastrzega prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji, jeżeli będzie to wynikało z realizacji przepisów Ustawy AML lub naruszenia przez Użytkownika innych aktów prawnych.
 2. W związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Operator może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, informacji lub danych.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu przekazu pieniężnego, jeśli stroną transakcji nie jest Użytkownik, tj. posiadaczem zdefiniowanego w Panelu Transakcyjnym rachunku bankowego, na który będą przelewane środki z wymiany walut, nie jest Użytkownik, wówczas Użytkownik Serwisu jest zobowiązany przy definiowaniu rachunku bankowego zaznaczyć pole „Stroną transakcji są osoby trzecie” i podać poprawne dane tej osoby lub tego podmiotu. Przesłanie środków pieniężnych do osoby trzeciej wymaga zawarcia odrębnej umowy z Dostawcą Usług Płatniczych na podstawie Regulaminu przekazu pieniężnego.

§16 Zastrzeżenia

 1. W przypadku, gdy Użytkownik postępuje niezgodnie z Regulaminem, narusza przepisy prawa bądź w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora lub Serwisu, Operator ma prawo zawiesić lub zablokować Konto Użytkownika.
 2. Operator ma prawo odmówić lub odstąpić od zawarcia transakcji wymiany walut w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik podczas Rejestracji podał nieprawdziwe dane,
  2. Użytkownik dodał do Konta Użytkownika numery rachunków bankowych, które nie należą do niego i nie wskazał, że ich właścicielem jest trzecia strona,
  3. Użytkownik nie zaktualizował danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji,
  4. Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora,
  5. jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że w proces transakcji został bez wiedzy i akceptacji Operatora (np. za pomocą ataku hackerskiego) wprowadzony lub zmieniony czynnik mający wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne fakty mające wpływ na transakcję,
  6. wynikających z działania tzw. siły wyższej, a których Operator nie mógł przewidzieć i im przeciwdziałać,
  7. wskutek awarii elektronicznych systemów bankowych, które pośredniczą w zawarciu transakcji,
  8. wskutek awarii systemów informatycznych u podmiotów, które dostarczają usługi hostingu lub notowań walut dla Operatora,
  9. wobec wystąpienia sytuacji uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie danych wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu,
  10. w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie przepisów Ustawy AML.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile było to spowodowane okolicznościami tzw. siły wyższej i na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone do chwili ustania okoliczności i skutków działania siły wyższej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika wskutek błędów popełnionych przez Użytkownika, a w szczególności:
  1. wysłaniem środków pieniężnych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,
  2. wysłaniem środków pieniężnych na rachunek Operatora z tytułem przelewu innym niż wskazany przez Operatora,
  3. wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy do przelewu środków od Operatora,
  4. wprowadzenia błędnej waluty w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy do przelewu środków od Operatora,
  5. czynności wykonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione.

§17 Błędne wykonanie transakcji

 1. Jeśli wskutek błędu człowieka lub czynników technicznych Użytkownik wykonał operację wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste (istotnie odbiegające od faktycznych) notowania kursów walut, wówczas taka transakcja będzie anulowana, a środki wynikające z wykonania tej transakcji w nominalnej wysokości zwrócone stronom transakcji.
 2. Jeśli wskutek błędu człowieka lub czynników technicznych Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę inną niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas:
  1. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  2. Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Użytkownika reklamacji z wezwaniem do dopłaty. Użytkownik zgłasza reklamację z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Transakcyjnym podając zastrzeżenia.

§18 Polityka prywatności

 1. Dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu, w związku z usługami świadczonymi za pomocą Serwisu, przetwarzane są przez Operatora zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa oraz wytycznymi z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Operator.
 3. Podanie danych osobowych w procesie Rejestracji jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla możliwości korzystania z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i podmioty z nim powiązane jest nieobowiązkowa, jej brak nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych na adres e-mail: privacy@super-grupa.pl lub listownie na adres siedziby administratora danych z dopiskiem „dane osobowe”.
 6. Dane przedstawione przez Użytkownika wykorzystywane są do:
  1. poprawnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem realizacji usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu,
  2. wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy AML,
  3. celów księgowych,
  4. informowania Użytkowników o usługach oferowanych przez Operatora,
  5. niezbędnej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem,
  6. rozpatrywania reklamacji.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane pomiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, m.in. Operatorowi pomocniczemu, dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi księgowe lub archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Operatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Operatora.
 9. Identyfikacja adresu IP w Panelu Transakcyjnym służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownika i nie jest wykorzystywana do jakichkolwiek celów statystycznych.
 10. Operator w ramach Serwisu współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. Współpraca polega m.in. na identyfikacji wizualnej partnera na stronie Serwisu czy umieszczaniu stron dedykowanych partnerom w ramach Serwisu.
 11. Operator nie przekazuje partnerom danych osobowych Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 12. Przekazanie danych osobowych przez Operatora na rzecz partnera możliwe jest tylko za wyraźną zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez akceptację odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych przez partnera.

§19 Prawa własności intelektualnej

 1. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie z materiałów pozyskanych ze Strony internetowej jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Operatora na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych.
 2. Zawartość Strony internetowej, w tym Serwisu, jest własnością Operatora. Logo i nazwy prezentowane na Stronie internetowej są znakami towarowymi lub utworami należącymi do Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na Stronie internetowej są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej wyraźnej i wyrażonej w formie pisemnej zgody Operatora. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów, są zastrzeżone.

§20 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli w jego ocenie usługi Serwisu są realizowane w sprzeczności z Regulaminem.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności będącej powodem reklamacji. Zaleca się podanie przez Użytkownika w treści reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Użytkownika oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Użytkownik zgłasza reklamacje z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego z poziomu Panelu Transakcyjnego.
 4. Operator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania. Jeśli reklamacja w terminie podanym w zdaniu poprzednim nie może zostać rozpatrzona, Operator z zachowaniem ww. terminu powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji wynoszącym nie więcej niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego z poziomu Panelu Transakcyjnego oraz na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§21 Warunki rozwiązania umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Operatora poprzez wypowiedzenie umowy.
 2. Użytkownik zgłasza rezygnację z usług świadczonych przez Operatora z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Transakcyjnym.
 3. Operator niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia Użytkownika usuwa Konto Użytkownika.
 4. Użytkownik nie może rozwiązać umowy wówczas, gdy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem pozostały nierozliczone transakcje i operacje finansowe.
 5. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przekazanie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

§22 Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:
  1. zmiany zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych w ramach Serwisu usług,
  2. zmiany przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
  3. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądów powszechnych mających wpływ na postanowienia Regulaminu lub świadczonych na jego podstawie usług w ramach Serwisu,
  4. okoliczności związane z bezpieczeństwem świadczonych usług w ramach Serwisu lub innymi okolicznościami technologicznymi związanymi z Serwisem,
  5. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Tabeli Opłat i Prowizji w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:
  1. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie mającym wpływ na usługi świadczone w ramach Regulaminu,
  2. zmiany przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Operatora, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na ponoszone koszty w związku z wykonywaniem umowy,
  3. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Operatora, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Operatora w związku z wykonywaniem umowy,
  4. zmiany cen usług, z których Operator korzysta w celu świadczenia usług, w tym związane z kosztami operacji bankowych,
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany o zmianach w Regulaminie za pomocą komunikatu na Stronie internetowej oraz wiadomości dostępnej w Panelu Transakcyjnym.
 4. Zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego i brak odmowy akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu oznacza akceptację zmian Regulaminu przez Użytkownika
 5. Odmowa akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu następuje poprzez zgłoszenie Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Panelu Transakcyjnym.
 6. Brak akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu powoduje brak możliwości korzystania z Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 4 Regulaminu

§23 Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Operatora i Użytkownika na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik nie może dostarczać poprzez Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 3. Operator komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim. Regulamin został sporządzony w języku polskim i polska wersja językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie.
 5. Operator przechowuje dokumenty związane ze świadczeniem usług przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania, chyba że inny przepis prawa powszechnie obowiązującego wskazuje termin dłuższy (np. Ustawa AML).
 6. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji między stronami, a po wyczerpaniu możliwości takiego rozwiązania, także w drodze mediacji, postępowania arbitrażowego lub przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2024

Masz do nas pytania?

Skorzystaj z centrum pomocy